Thursday, November 27, 2008

கண் மழை!!

புயலால் மழை கொட்டோகொட்டென்று கொட்டித் தள்ளுகிறது!!
எங்கு பார்த்தாலும் இறப்புச் செய்திகள்,சோக நிகழ்வுகள்!!
அது கூட என்னை பாதிக்கவில்லை....
ஆனால்...இப்போது என் இதயம் வெடித்தது-
உன் கண்களில் ஒரு துளி கண்ணீர்!!!!!!

Wednesday, November 26, 2008

WAITING FOR THE DOCTOR
Ravi,Rajiv,Rani and Rahul
Gopi,Guna,Govind and Gokul...

scribbled names not on any muster roll
but on the age old walls of the doctor's hall!

The engraved names tell stories of patience
not by engravers or artists,but by patients!

Each,with their own diseases to tell
or explain the doctor how they fell..

Waiting for the doctor right from the dawn
they dint realise how the time had gone..

Some meddled their new cell phones
by pressing and playin different ring tones!

Youngsters started gossiping
about India's wicket keeping

Little children waiting,started to cry
mothers comtrolled their tears by showind the passerby

All were waiting to get the glimpse of the doctor
wanting only cure as time dint matter

All were relaxed not showing their boredom
not even moving with the slightest freedom!Well...this poem was written by me as i was waiting for a doctor during my tenth standard!!lol!!each had their own pass times..and wat i did was recorded the entire incident in this poem i wrote then!!lol!and know wat... i was waiting from mornin 4 am to 8 am!!lol!i observed for 3hrs nd 55 mins and wrote this in 5 mins!lol!

Thursday, November 20, 2008

NAMBIAR.....NAMBI-ENAKU-YAAR????


Indian 'film villain' Nambiar dies

Nambiar appeared in more than 1,000 films
Veteran Indian film star MN Nambiar has died at home in the southern city of Madras (Chennai) after a brief illness.

Nambiar, who was 89, was frequently cast as a villain during his career which spanned six decades.

He made his screen debut in 1935 and went on to act in more than 1,000 films in Tamil, Hindi and several other languages.

Nambiar was deeply religious and loved to keep fit. His discipline made him a role model for many Indian actors.

Correspondents say he was also free from the scandals and rumours which are common in the Indian film industry.

COURTSEY:BBC NEWS

Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.......do you think why i am so concerned about him and his death???
I dont miss him or anything.....but the prob is.. i knew that he is gonna die[:o]
SHOCKED?!
EVEN AM SHOCKED[:O]
Well well well!!!Let me begin my story...
Gayathri the smart kid[en blog la dhaan idhulaam solikamudiyum..he he] was busy prepapin for her exam[electrical machines-1]...
NOVEMBER 19,08
6:45am...
Chromepet bus stop..i remember nothin in machines and so chewin my nails..i see my coll bus...i get into eat and strat readin...
7:45am...
Reached coll and again continue readin wit a gang of friends.....
10:00am...
The exam starts......tick tick tick.....
The paper was damn easy and i go on writing stories....and then..............
I suddenly remember POOVE UNAKAAGA tat i saw recently on sun tv durin study hols...
cha...exam appo idhu remba avasiyamaa said my conscience...but i couldn help thinkin...
so as i wrote abt transformers the other part of brain was thinkin abt it....
and abt the scene in which nagesh and nambiar had to go in a same scooter unwillingly...
and nambiar came into my mind as a flash....
suddenly i saw time it was arnd 11:05 so i had to write fast...so closed poove unakaaga and wrote speed control...enakaaga lol!!

1:00pm
shabba!!!!machines exam over!!!!!
i came out discussed answers had a nice chat and boarded my bus arnd 1:30....
I was so tired to talk anythin and so slept off on my friends lap....
slept is not exactly slept...i was kinda closin eyes and thinkin...
and again nambiar came into my mind!!!
i thought"en indha aalu pathi namba nenaikarom!!!???but hes a brilliant actor"
then came the scenes he acted..my fav scenes.....
Then i thougth"ivlo vayasulayum indha aalu evlo healthy ah irukaaru"
and suddenly felt HE WILL DIE TODAY!!!
I got shocked and shouted at my manasaatchi"cha!!!unaku manasaatchi eh ilaya[:p]ipdilaam yosikara..jus shut up lets sleep!!"
And so i slept off.....
2:15pm
DING DING!!!"oh god!!'
I woke up!!Friends mobile had rung....cha avlodhaana!!
i wanted to see where i was.....butt road,guindy....
the road was full of flowers!!!!
DEATH PROCESSION!!!
oh god!!only now i thought about nambiar's death..and i see this i thougth!!!
then agn nambiar came into mind....i thought about him goin to sabarimala etc and slept off!!!!
2:40pm
"g3 ezhundhudu stop varapordhu"
my friend was wakin me up...i woke up in PALLAVARAM...
"hey innum chromepet varla la aprom en de..."
i frowned at her and looked out!!!!
lo!!!!!!!! 2 ayyapa devotees wit maalai wer walkin!!!
"enna idhu!!!seri ilaye..."i thought...hmmm...
2:45
reached chromepet and then home!!!
i switched on jaya tv..
"swami iyyapan"was the movie...[:o]wit nambiar as the GURUSWAMY!!!
SOMETHING IS HAPPENING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
my mind was kinda disturbed and then i diverted seein various channels....
7:30PM
i came online and went to india glitz to download jayam ravi stills[:p]
the first page had:
MN NAMBIAR NO MORE


...........................................[:O]
MY GOD!!!!I KNEW I KNEW!!!!!!!!!!!!!!!!!!BUT.....
why should i know.....unnecesaarily about him....
i started thinkin and till now i dint have an answer for....nambiar enaku yaar?

DADDY DEAREST!!

Hey friends!!!Just read this poem...i couldn control my tears readin this!!Thought i can share wit u all.....
Her hair up in a pony tail, her favorite dress tied with a bow.
Today was Daddy's Day at school, and she couldn't wait to go

But her mommy tried to tell her, that she probably should stay home
Why the kids might not understand, if she went to school alone

But she was not afraid; she knew just what to say
What to tell her classmates, on this Daddy's Day

But still her mother worried, for her to face this day alone
And that was why once again, she tried to keep her daughter home

But the little girl went to school, eager to tell then all
About a dad she never sees, a dad who never calls.

There were daddies along the wall in back, for everyone to meet
Children squirming impatiently, anxious in their seats

One by one the teacher called, a student from the class
To introduce their daddy, as seconds slowly passed

At last the teacher called her name, every child turned to stare
Each of them were searching, for a man who wasn't there

"Where's her daddy at?" she heard a boy call out
"She probably doesn't have one," another student dared to shout

And from somewhere near the back, she heard a daddy say
"Looks like another deadbeat dad, too busy to waste his day."

The words did not offend her, as she smiled at her friends
And looked back at her teacher, who told her to begin

And with hands behind her back, slowly she began to speak
And out from the mouth of a child, came words incredibly unique

"My Daddy couldn't be here, because he lives so far away
But I know he wishes he could be with me on this day

And though you cannot meet him, I wanted you to know
All about my daddy, and how much he loves me so

He loved to tell me stories, he taught me to ride my bike
He surprised me with pink roses, and taught me to fly a kite

We used to share fudge sundaes and ice cream in a cone
And though you cannot see him, I'm not standing all alone

'Cause my daddy's always with me, even though we are apart
I know because he told me, he'll forever be here in my heart"

With that her little hand reached up, and lay across her chest
Feeling her own heartbeat, beneath her favorite dress

From somewhere in the crowd of dads, her mother stood in tears
Proudly watching her daughter, who was wise beyond her years

She stood up for the love of a man not in her life
Doing what was best for her, doing what was right

When she dropped her hand back down, staring straight into the crowd
She finished with a voice so soft, but its message clear and loud

"I love my daddy very much, he's my shining star
If he could he'd be here, but heaven's just too far

Sometimes when I close my eyes, it's like he never went away."
Then she closed her eyes, and saw him there that day

To her mother's amazement, she witnessed with surprise
A room full of daddies and children, all starting to close their eyes

Who knows what they saw before them, who knows what they felt inside
Perhaps for a second, they saw him at her side.

"I know you're with me Daddy," to the silence she called out...